- - ١٠٠
2021-01-10, 18:48   : 1
 
 

 

 
١٠٠

 ١٠٠

٥
١٠٠


٦
--  ١-
: ((
:

)). .
: -- ٢-
: --
( ))
: : (( )) :
: (( )) : :
(( )). .
 ١٠٠

٧
--  ٣-
(
)). .
--  ٤-
(

)). .
--  ٥-
(
)). .
 ١٠٠

٨
--  ٦-
(
)). .
--  ٧-
( ǡ
)).
.
--  ٨-
(
)). .
 ١٠٠

٩
--  ٩-
: ((
:

)). .
 ١٠ -
( --


)). .
 ١٠٠

١٠
 ١١ -
: (( --
:

))..
 ١٢ -
( --

)) :
: ((
)). .
 ١٠٠

١١
: ((  ١٣ -

)). .
 ١٤ -
: (( --
))..
 ١٥ -
( --

)). .
 ١٠٠

١٢
-  ١٦ -
( -
))..
 ١٧ -
( )). --
.
 ١٨ -
( --
)).
.
 ١٠٠

١٣
 ١٩ -
( --
ǡ )).
.
 ٢٠ -
: (( : --

))..
 ٢١ -
( --
)). .
 ١٠٠

١٤
 ٢٢ -
: (( --

:
)). .
 ٢٣ -
( --
) :
: (
)). .
 ١٠٠

١٥
 ٢٤ -
( --
)). .
 ٢٥ -
( --
)). .
 ٢٦ -
( --
ǡ ǡ

)). .
 ١٠٠

١٦
 ٢٧ -
( --

)). .
 ٢٨ -
( --

)). .
 ٢٩ -
( --
ǡ))..
 ١٠٠

١٧
 ٣٠ -
( --
)). .
 ٣١ -
( : --

)). .
 ٣٢ -
( --
)). .
 ١٠٠

١٨
 ٣٣ -
( --
:
))..
 ٣٤ -
( :)). --
.
 ٣٥ -
( --
)). .
 ١٠٠

١٩
 ٣٦ -
( --))..
 ٣٧ -
( : --


)). .
 ١٠٠

٢٠
 ٣٨ -
( --
)). .
 ٣٩ -
( --
)). .
 ٤٠ -
: (( --

)). .
 ١٠٠

٢١
 ٤١ -
( )) : --
: ((
)) :
: ((
)). .
 ٤٢ -
: (( )) : --
:
(( )).
.
 ١٠٠

٢٢
 ٤٣ -
: (( --

)). .
 ٤٤ -
( --

)). .
 ٤٥ -
: (( --
)). .
 ١٠٠

٢٣
 ٤٦ -
( --
))..
 ٤٧ -
( --
) )..
 ٤٨ -
: (( : --

)). .
 ١٠٠

٢٤
 ٤٩ -
: (( --
)). .
 ٥٠ -
: (( --
)). .
٥١ -
: (( --
)). .
 ١٠٠

٢٥
٥٢ -
: (( --
)) ..
٥٣ -
: (( --

)). .
٥٤ -
: (( --
)) . .
 ١٠٠

٢٦
-- ٥٥ -ǡ
-- : ((
)). .
٥٦ - (
--

)). .
٥٧ - (
)). --
.
 ١٠٠

٢٧
٥٨ -
: (( --
)) ..
٥٩ -
: (( --
)).
.
: --  ٦٠ -
((
))..
 ١٠٠

٢٨
: --  ٦١ -
((

))..
: --  ٦٢ -
((
))..
-- :  ٦٣ -
: ((
)).
.
 ١٠٠

٢٩
: --  ٦٤ -
(( )).
.
:   ٦٥ -
((

)).
.
: --  ٦٦ -
(( ǡ
)). .
 ١٠٠

٣٠
: --  ٦٧ -
((
)). .
: --  ٦٨ -
((

)). .
: --  ٦٩ -
((
)).
.
 ١٠٠

٣١
٧٠ - :
)) : 
)). .
٧١ - :
)) : 
))..
٧٢ - :
)) : 

))..
 ١٠٠

٣٢
٧٣ - :
)) : 
)). .
٧٤ - :
)) : 
)). .
 ١٠٠

٣٣
٧٥ -
: (( 
)). .
٧٦ - :
)) : 
)). .
٧٧ - :
)) : 

)). .
 ١٠٠

٣٤
٧٨ - :
)) : 
))..
٧٩ - :
)) : 
))..
٨٠ -
: (( 
:

)). .
 ١٠٠

٣٥
  ٨١ -
: ((
))..
  ٨٢ -
: ((

))..
  ٨٣ -
: ((
))..
 ١٠٠

٣٦
  ٨٤ -
()).
.
٨٥ -
: (( 
)).
.
 ٨٦ -
: (( 
)). .
 ١٠٠

٣٧
 ٨٧ -
: (( 
)). .
 ٨٨ -
()). 
.
: :  ٨٩ -
((
)). .
 ١٠٠

٣٨
:  ٩٠ -
)) :
: )).
.
: :  ٩١ -
(( )).
.
:  ٩٢ -
)) :
)). .
 ١٠٠

٣٩
:  ٩٣ -
)) :
)). .
:  ٩٤ -
)) : 
)).
.
٩٥ - :
)) :
:))..
 ١٠٠

٤٠
:  ٩٦ -
)) : 
)). .
:  ٩٧ -
)) : 

)). .
:  ٩٨ -
)) : 

)). .
 ١٠٠

٤١
:  ٩٩ -
)) : 
))..
:  ١٠٠ -
)) : 

)). .
 ١٠٠

٤٢
٤ :
.
٦ :
.
: 
.
١٠ : .
١٤ : 


.
١٧ : .
٣٠
. :
.
 ١٠٠

٤٣
٤٩
.
٥٠

..
٥٨ .
٦٢ :

.
٦٤

 ١٠٠

٤٤
ɡ
.
٧٣
.

:
.
٧٤   :

.
٨٥ .
٨٧ :


.